Gedragscode

De leden van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland onderschrijven de volgende Gedragscode:

 1. Bescherm de consument
  Het lid-bedrijf houdt zich in zijn functioneren aan de wet, in het bijzonder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alsmede specifieke wet- of regelgeving met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten.
 2. Werk samen
  Het lid-bedrijf houdt zich aan de statuten en de voorwaarden van VBNL en aan deze Gedragscode. Verder laat het lid zich leiden door de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen van moraal en fatsoen.
 3. Draag bij aan de goede naam
  Het lid-bedrijf onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van de bitcoinbranche kan schaden.
 4. Bestrijd fraude
  Het lid-bedrijf voorkomt en bestrijdt Bitcoin gerelateerde fraude in samenwerking met de andere leden van VBNL.
 5. Accepteer geen contant geld / cash
  Het lid-bedrijf accepteert geen contant geld bij het omwisselen van bitcoins naar euro’s (of ander fiat geld), wegens de onmogelijkheden om bij contant geld de herkomst te achterhalen.
 6. Spreek duidelijke taal
  Het lid-bedrijf neemt zodanige maatregelen, dat het over zijn producten en diensten een heldere en ondubbelzinnige communicatie met zijn klanten verzekerd is.
 7. Ga voor kwaliteit
  Het lid-bedrijf streeft een systematische vorm van beveiligings- en kwaliteitszorg na, waarbij de wettelijke plichten zorgvuldig worden nageleefd.
 8. Draag het uit
  Het lid-bedrijf stelt medewerkers, alsmede een ieder die daarom verzoekt, op de hoogte van deze Gedragscode.  Tevens is de gedragscode online beschikbaar.
 9. Richtlijn reclame-uitingen
  • De leden van de VBNL hanteren de Nederlandse Reclame Code en Reclame Code Social Media & Influencer Marketing (RSM) als richtsnoer.
  • De leden stellen zichzelf als doel om consumenten te benaderen op een manier die eerlijk, duidelijk en niet misleidend is.
  • De leden dragen zorg voor een evenwichtige berichtgeving waarbij kansen/mogelijkheden en risico’s van cryptovaluta beiden worden belicht.
  • De leden zetten zich in om reclame-uitingen als zodanig herkenbaar te laten zijn.
  • De leden maken, voor zover dat mogelijk is in het betreffende gekozen medium, gebruik van een risicowaarschuwing bij reclame-uitingen. Vanuit VBNL wordt de volgende risicowaarschuwing voorgesteld voor haar leden:

   Handelen in cryptovaluta kent risico’s. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

   De risicowaarschuwing is echter vormvrij. Het staat elk lid vrij om een eigen formulering te kiezen.