Gedragscode

De leden van Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland onderschrijven de volgende Gedragscode:

 1. Bescherm de consument
  Het lid-bedrijf houdt zich in zijn functioneren aan de wet, in het bijzonder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) alsmede specifieke wet- of regelgeving met betrekking tot de aangeboden producten en/of diensten.
 2. Werk samen
  Het lid-bedrijf houdt zich aan de statuten en de voorwaarden van VBNL en aan deze Gedragscode. Verder laat het lid zich leiden door de in het maatschappelijk verkeer aanvaarde normen van moraal en fatsoen.
 3. Draag bij aan de goede naam
  Het lid-bedrijf onthoudt zich van alles wat in enigerlei opzicht het aanzien van de bitcoinbranche kan schaden.
 4. Bestrijd fraude
  Het lid-bedrijf voorkomt en bestrijdt Bitcoin gerelateerde fraude in samenwerking met de andere leden van VBNL.
 5. Accepteer geen contant geld / cash
  Het lid-bedrijf accepteert geen contant geld bij het omwisselen van bitcoins naar euro’s (of ander fiat geld), wegens de onmogelijkheden om bij contant geld de herkomst te achterhalen.
 6. Spreek duidelijke taal
  Het lid-bedrijf neemt zodanige maatregelen, dat het over zijn producten en diensten een heldere en ondubbelzinnige communicatie met zijn klanten verzekerd is.
 7. Ga voor kwaliteit
  Het lid-bedrijf streeft een systematische vorm van beveiligings- en kwaliteitszorg na, waarbij de wettelijke plichten zorgvuldig worden nageleefd.
 8. Draag het uit
  Het lid-bedrijf stelt medewerkers, alsmede een ieder die daarom verzoekt, op de hoogte van deze Gedragscode.  Tevens is de gedragscode online beschikbaar.