Zelfregulering

De vereniging komt maandelijks bijeen om zelfregulering vorm te geven, door het maken van risico-analyses, het nemen van mitigerende maatregelen tegen fraude, het gezamenlijk opstellen van procesmodellen met aandacht voor KYC, AML en fraudebestrijding, het opstellen van gedragscode en kwaliteitseisen.

Daarnaast is een werkgroep opgericht om met de stakeholders de risico’s van Bitcoin voor de bankensector te onderzoeken.